Öncelikli Yatırımların Teşviki

Öncelikli yatırım konularında arasında yer alan yatırımlarda 5'inci bölge desteklerinden faydalanılabilir.

Destek Unsurları 5. Bölge 6. Bölge
KDV İstisnası + +
Gümrük Vergisi Muafiyeti + +
Vergi İndirimi Vergi İndirimi Oranı %80 %90
Destek Tutarının Yatırımdaki Payı %40 %50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi 7 yıl 10 yıl
Destek Tutarının Yatırım Tutarına Oranı %35 Limitsiz
Yatırım Yeri Tahsisi + +
Faiz/Kâr Payı Desteği TL Kredi 5 puan 7 puan
Döviz Kredi 2 puan 2 puan
Destek Üst Limiti 1,4 milyon TL 1,8 milyon TL
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği - +
İnşaat-Yapı Harçları, Emlak ve Damga Vergileri Muafiyeti + +

Yatırım yapılacak ilin  6'ncı bölgede yer alması halinde bulunduğu (6'ncı) bölge desteği uygulanır.

6. BölgeAdıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri.

Öncelikli Yatırım Konuları

 • Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile  yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
 • OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik  test merkezi yatırımları.
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki  turizm konaklama yatırımları.
 • Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek  savunma alanındaki yatırımlar.
 • Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve  3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise  eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
 • TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen  Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ya da 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında  3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan  madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
 • Teşvik Edilmeyen Yatırımlar hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az %15 oranında  enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
 • Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki  atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç).
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki,  sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.
 • Karbon elyaf üretimine veya  karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul  kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
 • OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre  yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).
 • Maden Kanunu’na istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı  maden arama yatırımları.
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik  türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan  kanat imalatı yatırımları.
 • Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile  alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
 • Lisanslı depoculuk yatırımları.
 • Nükleer enerji santrali yatırımları.
 • Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı  laboratuvar kompleksi yatırımları.
 • Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden)  sera yatırımları.
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında  Çevre Lisansına tabi yatırımlar.
 • Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli  yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.
 • Orta-yüksek teknolojili yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar. (Orta-yüksek teknolojili yatırım konuları US-97 kodu: 24 (2423 hariç), 29, 31, 34, 352, 359)
 • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın  ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki  elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları.
 • AR-GE ve çevre yatırımları.
 • Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 metrekare beyaz alan şartını sağlayan  veri merkezi yatırımları.
 • US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.).
 • Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar.
 • Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar.
Whatsapp Whatsapp