Bilişim İhracatı Destekleri

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinden biri olan bilişim sektörü çeşitli teşvik unsurları ile desteklenmektedir. Verilecek destekler üç aşama halinde ele alınmıştır.

 İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri

 Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri

 E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Destekleri

Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşları bu desteklerden yararlanabilmektedir.

Tüm destek üst limitleri her takvim yılında TÜFE ve Yİ-ÜFE aritmetik ortalamasına göre güncellenmektedir.

İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri

Yurt Dışı Ürün, Hizmet, Marka, Patent, Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil ve Korunma Desteği

Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün / hizmet / marka / patent / fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri  %60 oranında ve  yıllık 1.202.000 TL’ye kadar en fazla  5 yıl süreyle desteklenir.

Rapor ve Veri Analizi Desteği

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan, rapor, analiz ve veritabanı üyelik giderleri  %60 oranında ve  yıllık 1.202.000 TL’ye kadar en fazla  5 yıl süreyle desteklenir.

Belgelendirme Desteği

Şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belge, sertifika, akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderleri  %60 oranında ve  yıllık 1.202.000 TL’ye kadar en fazla  5 yıl süreyle desteklenir.

Yurt Dışı Arama Desteği

Şirketlerin yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurt dışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri  %60 oranında ve  yıllık 601.000 TL’ye kadar en fazla  5 yıl süreyle desteklenir.

Hizmet Pazarlamaya Yönelik E-Ticaret Site ve Platformlar ile Uluslararası Kuruluşlara Bireysel Üyelik Desteği

Şirketlerin hizmet ürünlerini pazarlamalarına yönelik Bakanlıkça onaylanan e-ticaret siteleri ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri  %60 oranında  ve e-ticaret sitesi ve/veya platform başına yıllık en fazla 96.000 TL tutarında en fazla  5 yıl süreyle desteklenir.

Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme Desteği

Kuruluş tarihinden itibaren 1 yılını tamamlamış şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 5 adet personelin  aylık brüt ücretleri  %50 oranında ve  personel başına  yıllık en fazla 601.000 TL’ye kadar en fazla  5 yıl süreyle desteklenir.

Genelgede belirtilen mühendislik bölümlerinden son 1 yıl içerisinde mezun olan kişilerin istihdamında destek oranı %60 olarak uygulanır.

Kiralama Desteği

Yabancı dilde yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralanacak test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer teçhizat giderleri  %50 oranında ve  yıllık 1.202.000 TL’ye kadar en fazla  5 yıl süreyle desteklenir.

Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık platformu veya dijital oyun geliştiren şirketler tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler  %60 oranında ve  yıllık 1.202.000 TL’ye kadar en fazla  5 yıl süreyle desteklenir.

Satın alınacak / kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve / veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.

Pazara Giriş Desteği

Şirketler tarafından yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, dijital dosya hazırlama, çoğaltma, barındırma, artırılmış / sanal gerçeklik entegrasyonu, yabancı dile çeviri giderleri ile diğer pazara giriş giderleri  %50 oranında ve  yıllık 4.809.000 TL’ye kadar en fazla  5 yıl süreyle desteklenir.

Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Kuruluş tarihinden itibaren 1 yılını tamamlamış şirketler tarafından yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler  %60 oranında,  yazılım / dijital oyun / mobil uygulama / dijital aracılık platformu başına yıllık 9.618.000 TL’ye kadar en fazla  5 yıl süreyle desteklenir.

Bu destek kalemi kapsamında  genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri  %60 oranında ve  yıllık 7.214.000 TL’ye kadar desteklenir.

Ürün Yerleştirme Desteği

Hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik giderler  %60 oranında,  yazılım / dijital oyun / mobil uygulama / dijital aracılık platformu başına yıllık 2.404.000 TL’ye kadar  en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

Komisyon Desteği

Yazılım / mobil uygulama / dijital oyun / dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak dijital platformlara yapılan komisyon ödemeleri,  yazılım / mobil uygulama / dijital oyun / dijital aracılık platformu başına %50 oranında ve  yıllık 2.404.000 TL’ye kadar  en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

Yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri  %50 oranında ve  yıllık 2.404.000 TL’ye kadar  en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

Yurt Dışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer Bireysel Katılım Desteği

Fiziki ve / veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar / kongre / konferans / seminer gibi etkinliklere katılımlara ilişkin bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri  %60 oranında ve  etkinlik başına 601.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bakanlık tarafından belirlenen  prestijli etkinliklerde destek üst limiti  1.202.000 TL olarak uygulanır. Bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 etkinlik için prestijli etkinlik katılımı desteğinden yararlanılabilir.

Yurt Dışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer Milli Katılım Desteği

Fiziki ve / veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen milli katılım organizasyonlarında şirketlerin katılım, tanıtım, ulaşım ve konaklama giderleri  her bir organizasyon için %70 oranında ve  601.000  TL’ye kadar desteklenir.

Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerde destek üst limiti 1.202.000 TL olarak uygulanır.

Yurt İçi Fuar, Kongre, Konferans, Seminer Bireysel Katılım Desteği

Bakanlıkça belirlenen yurt içi fuarlar ile kongre/konferans/seminer etkinliklerine katılımlarda bireysel katılım giderleri  %60 oranında ve  etkinlik başına 360.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt Dışı Birim Desteği

Şirketlerin yurt dışı birimlerinin açılmasına ve işletilmesine yönelik brüt kiralama/kullanım hakkı, komisyon ve hizmet giderleri  her bir birim başına %60 oranında ve  yıllık 2.885.000 TL’ye kadar  her bir ülke için  en fazla 5 yıl süreyle desteklenir. Bu destekten aynı anda  en fazla 10 birim için yararlanılabilir.

  E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Destekleri

Bu programdan yararlanmak isteyen şirketler, bu programa girmeye hak kazanmak üzere belirli aşamalardan geçmektedir.

Öncelikle, bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak  program kapsamına alınma başvurusu gerçekleştirilir. Yapılan başvuru kapsamında şirketin ürünleri/hizmetleri, kurumsal ve teknolojik yetkinlikleri, organizasyon yapısı, vizyonunu ve Genelgede belirtilen diğer başvuru kriterleri Bakanlık tarafından değerlendirilir. Başvuru şartlarını sağlayan şirketin uluslararasılaşma ve unicorn olma potansiyeli dikkate alınarak ön inceleme işlemi yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda şirket, Bakanlık tarafından E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programına alınır.

Program kapsamına alınan şirketlerin Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık firmalarınca gerçekleştirilecek  stratejik iş planını yaptırması zorunludur. Yürütülecek faaliyetler ile program kapsamında yararlanılması öngörülen destekleri içeren stratejik iş planı çalışması Bakanlığa sunulur. Stratejik iş planının Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip şirket, program kapsamında yer alan desteklerden 5 yıl süreyle yararlanabilir. Ülkemiz hizmet ticareti politikaları çerçevesinde şirketin Genelgede belirtilen performans kriterlerini karşılaması halinde destek süresi 5 yıl uzatılabilir.

Program Kapsamında Sağlanan Destekler

Yurt Dışı Ürün, Hizmet, Marka, Patent, Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil-Korunma ve Alım Desteği

Yurt içi tescil belgesine sahip olunan ürün / hizmet / marka / patent / fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderler  %60 oranında ve  yıllık 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışında kayıtlı patent/fikri mülkiyet hakkı/tasarım/model satın alımına yönelik giderler  %60 oranında ve  yıllık 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun, Platform Geliştirme Desteği

Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama/dijital oyun, dijital platform geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 10 adet personelin  aylık brüt ücretleri  %50 oranında ve  personel başına yıllık 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Genelgede belirtilen mühendislik bölümlerinden son 1 yıl içerisinde mezun olan kişilerin istihdamında destek oranı %70 olarak uygulanır.

Kiralama Desteği

Yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralanacak test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer teçhizat giderleri  %60 oranında ve  yıllık 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık platformu veya dijital oyun geliştiren şirketler tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler  %60 oranında ve  yıllık 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına  %10 ilave edilir.

Pazara Giriş Desteği

Şirketler tarafından yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, dijital dosya hazırlama, çoğaltma, barındırma, artırılmış/sanal gerçeklik entegrasyonu, yabancı dile çeviri giderleri ile diğer pazara giriş giderleri  %60 oranında ve  yıllık 4.809.000 TL’ye kadar desteklenir.

Rapor ve Veri Analizi Desteği

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan, rapor, analiz ve veritabanı üyelik giderleri  %60 oranında ve  yıllık 4.809.000 TL’ye kadar desteklenir.

 Belgelendirme Desteği

Şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderleri  %60 oranında ve  yıllık 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

 Yurt Dışı Arama ve Test Desteği

Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurt dışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri  %60 oranında ve  yıllık 1.202.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

Şirketlerin bu kapsamda yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformları için yurt dışında yaptıracağı test giderleri  %50 oranında ve  yıllık 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

 Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler  %70 oranında,  yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına  yıllık 19.237.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bu destek kalemi kapsamında  genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri  %70 oranında ve  yıllık 7.214.000 TL’ye kadar desteklenir.

 Ürün Yerleştirme Desteği

Hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik giderler  %60 oranında,  yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık 9.618.000 TL’ye kadar desteklenir.

 Danışmanlık Desteği

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlıkça uygun görülen konularda firma/kuruluş/üniversitelerden alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler  %60 oranında ve  yıllık 7.214.000 TL’ye kadar desteklenir.

 Komisyon Desteği

Yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak dijital platformlara yapılan komisyon ödemeleri,  yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformu başına %70 oranında ve  yıllık 7.214.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri  %60 oranında ve  yıllık 3.600.000 TL’ye kadar desteklenir.

 Yurt Dışı İhale Desteği

Uluslararası ihalelere katılım sağlamasına yönelik olarak yurt dışında yerleşik kurumlar ve/veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet/ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde şirketler, sözleşme tutarına göre aşağıda belirtilen oranda ve  en fazla 24.046.000 TL’ye kadar desteklenir.

 • Sözleşme bedeli 48.093.000 TL’ye kadar olan projeler için %20
 • Sözleşme bedeli 48.093.000 TL - 120.234.000 TL arasında olan projeler için %15
 • Sözleşme bedeli 120.234.000 TL - 240.468.000 TL arasında olan projeler için %10
 • Sözleşme bedeli 240.468.000 TL ve üzerinde olan projeler için %7,5

Bakanlık, yurt dışı ihale desteği başvurularını ihale sonuçlanmadan önce projenin uluslararası ticaretimizi artırma potansiyelini değerlendirmek suretiyle karara bağlar.

 Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği

Orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlanmasına yönelik olarak yurt dışı pazarlarda kurulacak birimlerin aşağıda belirtilen giderleri  %70 oranında ve  birim başına yıllık 4.809.000 TL’ye kadar desteklenir.

 • Birimin kurulumuna yönelik mali/hukuki danışmanlık giderleri
 • Brüt kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Mali müşavirlik / muhasebe ve işletme hizmeti / barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.) giderleri
 • Birim bünyesinde aynı anda 2 kişinin istihdamına yönelik giderler

Bu destekten en fazla 20 birim için yararlanılabilir.

 Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi Desteği

Hizmet ihracatının artırılması ye uluslararası projelerde etkin olarak yer alabilmesini teminen şirketlerin, yurt dışında yerleşik şirketler, kurumlar ve/veya kamu kuruluşları ile yüklenici anlaşmaları yapmalarına yönelik olarak Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi kapsamında aşağıdaki giderler  2 yıl süreyle,   %60 oranında ve  4.809.000 TL’ye kadar desteklenir.

 • Makine / ekipman / donanım / yazılım alımı veya kiralama giderleri
 • Eğitim, danışmanlık ve yazılımcı sertifikasyonu giderleri
 • Hizmet/yazılım sertifikasyonu, test/analiz ve ürün doğrulama giderleri
 • Patent, tasarım, model ve fikri mülkiyet hakkı tesciline yönelik giderler
 • Kurulum ve bakıma ilişkin proje personelinin 5 defa yurt dışı seyahat ve konaklama giderleri
 • Aynı anda 2 kişiye ait proje çalışanı istihdam giderleri

Potansiyel anlaşma/ön sipariş/sözleşme değerindeki ilave her 24.809.000 TL tutar için destek tutarı 4.809.000’er TL ve proje çalışanı sayısı ikişer ilave edilerek kademe artırımlı olarak uygulanır. Destek tutarı 48.093.000 TL’yi geçemez.

Satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.

 Veri Merkezi Desteği

Ülkemizin bölgesel ve uluslararası veri merkezi olmasına yönelik olarak hizmet gelirlerinin en az %20’sini yurt dışından elde eden Türkiye’de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketler tarafından ülkemizde kurulan ve Genelgede belirtilen asgari şartları taşıyan veri merkezlerinin aşağıda belirtilen giderleri,  %60 oranında proje kapsamında  2 yıl süreyle  48.093.000 TL’ye kadar desteklenir.

 • Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri
 • İnternet altyapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı/kiralanması ilişkin giderler
 • Eğitim ve danışmanlık giderleri
 • Hizmet/yazılım sertifikasyonu ve test/analiz giderleri
 • Aynı anda en fazla 4 kişinin istihdam giderleri

Satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.

 Yurt Dışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer Bireysel Katılım Desteği

Fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar / kongre / konferans / seminer gibi etkinliklere katılımlara ilişkin bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri  %60 oranında ve  etkinlik başına 601.000 TL’ye kadar desteklenir. Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerde destek üst limiti 1.202.000 TL olarak uygulanır.

 Yurt Dışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer Milli Katılım Desteği

Fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen milli katılım organizasyonlarında şirketlerin katılım, tanıtım, ulaşım ve konaklama giderleri  her bir organizasyon için  %70 oranında ve  601 .000 TL’ye kadar desteklenir. Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerde destek üst limiti 1.202.000 TL olarak uygulanır.

 Yurt İçi Fuar, Kongre, Konferans, Seminer Bireysel Katılım Desteği

Bakanlıkça belirlenen yurt içi fuarlar ile kongre / konferans / seminer etkinliklerine katılımlarda bireysel katılım giderleri  %60 oranında ve  etkinlik başına 360.000 TL’ye kadar desteklenir.

 Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka / Oyun / Yazılım / Aracılık Platfomu Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Yurt dışında yerleşik şirket ve/veya yurt dışında yerleşik şirkete ait marka / oyun / yazılım / dijital aracılık platformu alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler  %60 oranında ve  yıllık 6.011.000 TL’ye kadar desteklenir.

 Stratejik İş Planı ve İzleme Değerlendirme Desteği

Stratejik iş planının yaptırılmasına yönelik harcamalar %75 oranında ve yıllık 2.404.000 TL'ye kadar desteklenir.


Ne Yapıyoruz?

Destek kalemlerinin hatasız ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvuruları öncesinden, desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize  e-posta gönderebilir ya da bizi  arayabilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp